Salgs‐ og leveringsbetingelser for Altro Danmark

1. Gyldighed

Nedenstående salgs‐ og leveringsbetingelser er gældende for vareleverancer fra Altro Danmark, med mindre der foreligger en af Altro Danmark affattet anden skriftlig aftale vedrørende én eller flere af nedenstående salgs‐ og leveringsbetingelser. De nedenfor anførte betingelser går forud for evt. andre af køber anførte salgs‐ og leveringsbetingelser, men mindre Altro Danmark skriftligt har accepteret sådanne.

2. Tilbudsgivning

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg jf. pkt.3.

Afgiver Altro Danmark tilbud, hvori der ikke fremgår acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er modtaget hos Altro Danmark senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til Altro Danmark, er Altro Danmark berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Altro Danmark skal efter acceptens fremkomst uden ugrundet ophold skriftlig meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Priser

Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms og alle andre skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varerne, hvis ikke andet anføres. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Altro Danmark i forbindelse med ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte difference.

5. Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Normale betalingsbetingelser er 30 dage netto. Efter betalingsfristens udløb påregnes rente i overensstemmelse med Altro Danmark's til enhver tid gældende regler, p.t. 2% pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Altro Danmark, som ikke skriftligt er anerkendt af Altro Danmark, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

Altro Danmark forbeholder sig – med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler – ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til Altro Danmark.

7. Levering

Alle ordrer til et beløb af min. Kr. 3.000.‐ leveres fragtfrit til købers by. Ordrer under 3.000.‐ tillægges et gebyr, se gældende prisliste.

Levering finder sted ved vognkant på fast vej så nær ved den aftalte destination som muligt. Køber stiller for egen regning mandskab til rådighed ved aflæsningen. Er aflæsningen ikke afsluttet inden 1 time efter bilens ankomst til køber, forbeholder Altro Danmark sig ret til at kræve betaling for den yderligere medgående tid. Er køber trods aftale herom ikke repræsenteret på leveringsstedet ved varens ankomst, kan Altro Danmark vælge enten at aflæsse varerne eller tage varerne med tilbage og afkræve køber den yderligere påløbne fragt samt leje for opbevaring af varerne. Varerne henstår i begge situationer for købers regning og risiko.

Leveringstiden er fastsat af Altro Danmark efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der ligger i tilbuddets fremsendelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage p.g.a. Altro Danmark's forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Altro Danmark.

8. Mangler og reklamation

Ved levering af en vare skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Det påhviler køber, før montering sker, at kontrollere den leverede vare for synlige fejl, samt kontrollere at mål og dessins er i overensstemmelse med det bestilte.

Hvis en køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at mangelen er/burde være opdaget, give Altro Danmark skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har/burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Efter Altro Danmark's valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller der vil ske en omlevering. Sker afhjælpning eller omlevering i.h.t. ovenstående ikke inden en rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Altro Danmark, kan han ikke senere gøre manglen gældende. For varer der er udskiftet, påtager Altro Danmark sig de samme forpligtigelser, som gælder for det oprindelige solgte i et tidsrum for 6 måneder – dog således at Altro Danmark's mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Altro Danmark's skriftlige samtykke fritager Altro Danmark for enhver forpligtelse.

9. Ansvarsbegrænsning/ansvarsomfang

Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes Altro Danmark's forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, værkets, transportørens eller anden tredjemands svigt o.l. fritager Altro Danmark fra ansvar for kontraktens opfyldelse.

Såfremt mangelfri varer kan leveres fra Altro Danmark's lager, vil dette ske. I det tilfælde, hvor Altro Danmark's leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Altro Danmark for sådanne forsinkelser eller mangler, vil vi være indstillet på at give køber transport i vort ansvar mod leverandøren eller tredjemand.

Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Altro Danmark, ydes erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Altro Danmark hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen – herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

Altro Danmark er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra offentlige myndigheder, ildsvåde, arbejdskonflikter, eksport‐ eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft eller nogen årsag, som ligger uden for Altro Danmark's kontrol. Foreligger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene.

Det påhviler Altro Danmark uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor.

10. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Returnering efter forudgående skriftlig aftale skal ledsages af købsfaktura‐nummer/følgeseddelnummer.

Under den klare forudsætning, at varerne er fejlfri, i ubrudt emballage og salgsbare ved modtagelse på vort lager, krediteres varerne til købspris minus 20%.

UReturvarer i anbrud har erfaringsmæssigt altid transportskader. Defekte varer og varer, der ikke umiddelbart kan videresælges, modtages ikke retur og krediteres ikke.

Varer returneret uden forudgående skriftlig aftale accepteres ikke. De vil efter vort valg enten blive returneret ufranko, eller krediteret til gældende prisliste minus 40%, under den klare forudsætning at varerne er fejlfri og salgsbare ved modtagelsen på vort lager.

11. Produktansvar

For skader på person eller ting, der som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Altro Danmark i det omfang ansvaret kan pålægges Altro Danmark. Altro Danmark påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

12. Tvistigheder

Enhver i overensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk domstol efter dansk ret. Underretssager anlægges ved Københavns Byret – landsretssager ved Østre Landsret som aftalt værneting.