Köp‐ och leveransvillkor för Altro Nordic AB

1.Giltighet

Nedanstående köp‐ och leveransvillkor är gällande för leveranser från Altro Nordic AB, med mindre att det föreligger ett av Altro Nordic AB underskrivet avtal gällande en eller flera av nedanstående köp‐ och leveransvillkor. Nedanstående villkor går före eventuella av köparen dikterade villkor med mindre att Altro Nordic AB har godkänt sådana.

2.Offert

Alla offerter ges med förbehåll för mellanförsäljning enligt punkt 3

Om Altro Nordic AB lämnar offert där acceptfrist inte framgår bortfaller offerten, om accept inte är Altro Nordic AB tillhanda, senast 4 veckor efter offertens utställande.

3.Mellanförsäljning

Intill köparens acceptans har kommit till Altro Nordic AB, är Altro Nordic AB berättigade att ingå avtal med tredje part med den verkan att offerten till köparen upphör. Altro Nordic AB ska efter acceptans meddela köparen att offerten upphört.

4.Priser

Alla priser är i svenska kronor exklusive moms och alla andra skatter och avgifter som ligger på varorna, om inte annat avtalas. Köparen är förpliktigad att intill leverans att acceptera ändringar i priset som beror på förändringar i valutakurser, tull, skatter, avgifter.

5.Betalning

Betalning ska vara Altro Nordic AB tillhanda senast det datum som på fakturan står som sista förfallodatum. Normala betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta enligt aktuell referensränta + 8%. Köparen är inte berättigad att avräkna eventuella motkrav på Altro Nordic AB som inte är godkända av Altro Nordic AB, och har heller ingen rätt tillbakahålla någon del av köpesumman på grund av motfordringar av någon art.

6.Ägandeförbehåll

Altro Nordic förbehåller sig– med de gällande lagliga begränsningar ‐ äganderätten till det sålda intill hela köpesumman med eventuella tillägg plus upplupna kostnader är betalda till Altro Nordic AB.

7.Leverans

Alla order med belopp överstigande 7000 kr levereras fraktfritt till köparens säte. Order under 7000 kr levereras mot en fraktkostnad (se gällande prislista).

Leverans sker från lastbilens flak på fast väg så nära den avtalade destinationen som möjligt. Köparen ställer eget manskap till hjälp vid avlastning. Är avlastningen inte avslutad inom 1 timme efter bilens ankomst till köparen förbehåller sig Altro Nordic AB att kräva köparen för den ytterligare gångna tiden. Om köparen inte är representerad vid varornas ankomst till avtalad plats, kan Altro Nordic AB välja att antingen lossa varorna eller ta varorna i retur och kräva köparen på de ytterligare kostnader för frakt och förvaring av gods som uppkommit. Varorna står i båda situationer på köparens risk och räkning.

Leveranstiderna tillhandahålls av Altro Nordic AB till den bästa uppskattningen i enlighet med de villkor som erbjuds.

Om inte annat avtalats betraktas en försening av leveranstiden med 14 dagar såsom acceptabelt och Altro Nordic AB är därmed inte skyldiga att utbetala någon ersättning för detta.

8. Reklamation

Det åligger köparen att noggrant syna varorna och informera Altro Nordic AB om eventuella fel eller skador på varorna innan montering äger rum. Vid måttbeställda varor åligger det köparen att innan montering kontrollera att måtten överensstämmer med det avtalade.

Vid ofullständig leverans skall köparen meddela detta snarast möjligt efter att köparen mottagit varorna. Altro Nordic AB tar inget ansvar för eventuellt saknade varor som rapporterats till Altro Nordic AB efter 6 månader.

Omständigheter som hindrar leverans i rätt tid eller brister som inträffar efter utfärdande av orderbekräftelse, och inte på grund av Altro Nordic AB´s försummelse eller vårdslöshet, inklusive fall av force majeure, arbete, transportör eller annan tredje part avsäger sig Altro Nordic AB ansvaret för kontraktet.

Vid händelse av att varor saknas vid leverans och att skulden kan härledas till Altro Nordic AB pga slarv eller försummelse kommer ersättning att utgå enligt gällande lagstiftning.

9.Ansvarsbegränsning/ansvarsomfång

Altro Nordic AB ansvarar inte för fel eller förseningar som orsakas av force majeure, krig, upplopp, ingripande från myndigheter, brand, arbetsrättsliga konflikter, export‐ eller importförbud, saknade eller felaktiga leveranser från underleverantörer, brist på arbetskraft eller någon anledning utanför Altro Nordic AB´s kontroll. Vid en sådan omständighet skjuts leveransen till tillfälle efter en normalisering. Det åligger Altro Nordic AB att utan dröjsmål skriftligen meddela köparen om sådana omständigheter råder.

10.Returnering

Returer som på förhand godkänts av Altro Nordic AB krediteras med fakturerat belopp minus 20 %. Returfrakt betalas av köparen. Vid mottagande hos Altro Nordic AB ska varorna vara felfria och säljbara och ha obrutet emballage (originalemballage).

Returnerade varor som inte på förhand godkänts av Altro Nordic AB kommer inte att accepteras. De kommer efter Altro Nordic ABs val antingen returneras på köparen bekostnad, eller krediteras enligt vid köptillfällets gällande prislista minus 40%. Alla returer måste för att betraktas som retur vara felfria och säljbara vid mottagandet på Altro Nordic ABs lager.

11.Tvist

Om inte parterna kommit överens om annat gäller följande. Tvist på grund av avtalet skall avgöras i Sverige med tillämpning av svensk nationell rätt